เทคโนโลยีการศึกษาในประเทศเทศไทย

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

.....เทคโนโลยีการศึกษา เน้นเรื่อง วิธีการ ระบบ และเครื่องมือ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษากับนวัตกรรมการศึกษาดูจะใกล้เคียงกันมาก เนื่องจากนวัตกรรมการศึกษา เป็นการนำเอาสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ในการศึกษา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นผลผลิตจากการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีผู้เปรียบเทียบว่า ถ้านวัตกรรมการศึกษาเป็นหน่อไม้ เทคโนโลยีการศึกษาเปรียบเหมือนกอไผ่ ซึ่งรวมทั้งลำไผ่เดี่ยวๆ และกอไผ่ วิชาการที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา แต่มีชื่อที่แตกต่าง คือ สาขาโสตทัศนศึกษา ที่เปิดสอนในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา ที่ใช้ชื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งไม่ว่าชื่อจะแตกต่างอย่างไร เนื้อหาของวิชาการเทคโนโลยีการศึกษาก็เป็นเนื้อหาเดียวกัน ปัจจุบันได้มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 22 สถาบันดังต่อไปนี้
.....1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.....2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.....3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.....4. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.....5. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.....6. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.....7. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.....8. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
.....9. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.....10.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
.....11.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลันเรศวร
.....12.คณะครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
.....13.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
.....14.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.....15.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.....16.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
.....17.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
.....18.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงค์ชวลิตกุล
.....19.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์น
.....20.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.....21.สำนักวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
.....22.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ประเด็นและแนวโน้มของการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
...."แนวโน้มของการวิจัยเพื่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ทางการศึกษาแบ่งได้ตามระดับชั้น สาขาวิชา แลประเภทของสื่อ ส่วนภารกิจของการนำเทคโนโลยีมาใช้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
....1. ภารกิจด้านการบริหาร
....2. ด้านการบริการ
....3. อาคารสถานที่
....สามารถนำเอระบบสารสนเทศ TPS,MIS และ DSS ไปใช้ได้ในแต่ละระดับของการบริหาร เช่น ระดับล่างใช้ TPS ระดับกลางใช้ MIS และระดับสูงใช้ DSS ส่วนด้านการบริการนั้น ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้ เช่น กลุ่มคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ อาจต้องใช้ระบบ CMS ส่วนนักศึกษาใช้ระบบ SSS และบุคคลทั่วไปเป็นระบบการแจ้งข้อมูลและข่าวสาร หรือ Information Service Systems โดยการใช้ Homepage ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีในทุกกล่มเป้าหมายด้วย ส่วนงานวิชาการนั้นเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดเป็นระบบขึ้น การออกแบบระบบบูรณาการสารสนเทศ หรือ ITSD เป็นวิธีการของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานวิชากร อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานของจริยธรรมและต้องมีการพิจารณาประเด็นด้านการศึกษา ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม" ผู้อ่านได้มีโอกาสอ่านจาก "ยุทธวิธีการเรียนการสอน "เรื่องโดย รศ.ดร. กฤษนันถ์ วัฒนาณรงค์ เป็นบทความประเด็นและแนวโน้มของการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งหัวข้อน่าสนใจโดยเฉพาะแนวโน้มของการวิจัยทางเทคโนโลยการศึกษา การวิจัยต้องตอบปัญหาของสภาพปัจจุบัน สร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดในการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอน
แหล่งที่มา http://researchers.in.th/blog/renumat
วิชาชีพ
.....การเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ผู้ที่จบทางสาขาเทคโนโลยีการศึกษา แล้วทำงานในวิชาชีพนี้เรียกว่า นักเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเท่าที่พบในประเทศไทยนั้น มีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีตำแหน่ง "นักเทคโนโลยีการศึกษา" ปรากฏอยู่ ส่วนตำแหน่งดั้งเดิมที่มีมานานแล้ว ได้แก่นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานงานโสตทัศนศึกษา และ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นนักเทคโนโลยีการศึกษา

แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
กฎหมายทางการศึกษา
.....คำว่า "เทคโนโลยีการศึกษา" แม้มีใช้มานานในแวดวงวิชาการศึกษา แต่คำนี้ได้รับความสนใจมากขึ้น เมื่อ พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542 กล่าวถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในหมวด 9 โดยมี 7 มาตรา คือ มาตรา 63 - 69 มีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาการนำคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน์มาใช้เพื่อการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ซึ่งแม้ว่าใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ กล่าวถึง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพียงการนำสื่อสารมวลชนมาใช้เพื่อการศึกษา แต่ไม่ได้หมายความว่าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีเพียงการนำสื่อสารมวลชนมาใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น พรบ.การศึกษาเขียนเพื่อเป็นหลักประกันหรือบังคับให้รัฐนำสื่อสารมวลชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ผู้ติดตาม

Background.MyEm0.Com